درباره سمانه راد مریخی

 

راد مریخی

پلی میان آموزش و توسعه فردی

سمانه راد مریخی دانشجویان خود را تا رسیدن به توسعه فردی همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد خودش را توسعه دهد ، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. من سمانه راد مریخی تلاش دارم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آزمون‌های تخصصی در پایان دوره‌های آموزشی ، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا کارآموزان  با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند هم خودشان موقعیت‌های بهتری را شناسایی کنند

برای ارتباط با سمانه راد مریخی از فرم زیر استفاده کن